Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Al de offertes en prijsopgaves van PRO FIVE bv zijn vrijblijvend. PRO FIVE bv is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging en onderhavige verkoopsvoorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele van de Klant. Indien de Klant beslist om tot annulatie over te gaan van een orderbevestiging vooraleer PRO FIVE bv tot levering is overgegaan, zal PRO FIVE bv gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 20% op de in haar orderbevestiging bepaalde prijs.


2. De overeengekomen prijs heeft enkel en uitsluitend betrekking op de in de orderbevestiging van PRO FIVE bv bvba uitdrukkelijk beschreven goederen. Al de bijkomende leveringen van goederen zullen pas geschieden na een nieuwe orderbevestiging hieromtrent. In dat geval zal PRO FIVE bv gerechtigd zijn haar prijs aan te passen aan de op dat tijdstip geldende tarieven.


3. Elke vermelde leveringstermijn van goederen en/of diensten geldt ter informatieve titel. De laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de klant rechtvaardigen. Deze kan evenwel het contract verbreken in geval van niet-levering binnen de 30 dagen na ontvangst door PRO FIVE bv van een aangetekende ingebrekestelling om tot levering over te gaan. De levering vindt plaats ex works vestiging van PRO FIVE bvba te Brugge (België). Vanaf dat ogenblik gaat het volledige risico van de goederen op de klant. Het vervoer van de goederen geschiedt altijd voor risico en op kosten van de klant


4. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PRO FIVE bv opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Worden in hoofde van PRO FIVE bv als overmacht beschouwd zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen en/of energie, vertraagd of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen.


5. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van PRO FIVE bv te Brugge (België). De klant is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van PRO FIVE bv. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het uitstaande factuurbedrag. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande bedrag met een minimum van 150€ per factuur.


6. Een klacht aangaande een factuur dient door de klant op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan PRO FIVE bv. Zichtbare gebreken waarover door de klant op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, worden niet in aanmerking genomen. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet op straffe van verval onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 6 maanden na de levering door de klant schriftelijk ter kennis van PRO FIVE bv worden gebracht. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.


7. PRO FIVE bv garandeert de klant de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende een periode van 6 maanden na de levering ervan. In geval van gebrekkige levering zal PRO FIVE bv naar eigen keuze overgaan ofwel tot de her levering van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de klant. De garantieverplichting van PRO FIVE bv is strikt beperkt tot het voorgaande. Alle andere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de klant of derden veroorzaakt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Het is in elk geval aan de klant om de gebrekkigheid van de door PRO FIVE bv afgeleverde goederen te bewijzen.


8. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is PRO FIVE bv in geval van niet betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting of in geval van faillissement van de klant, gerechtigd naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. In geval van ontbinding door PRO FIVE bv in voorgenoemde gevallen, verbindt de klant zich ertoe de door PRO FIVE bv geleverde goederen welke door de klant nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan PRO FIVE bv. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal PRO FIVE bv, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.


9. Bij eventuele onwerkzaamheid van een bepaling vervat in onderhevig document, treedt daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.


10. Elke betwisting over één van onze transacties zal worden beheerst door het Belgische interne recht met uitsluiting van de toepassing van de internationale verdragen inzake koop-verkoop. Enkel de rechtbanken van Brugge (België) zullen exclusief bevoegd zijn in geval van betwisting, met dien verstande dat PRO FIVE bv gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.

Winkelwagen0
De winkelwagen is leeg
Naar overzicht producten